Algemene Voorwaarden Mikey's Bike Adventures


Artikel 1. Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a) Activiteiten: alle sportieve of andere activiteiten door MBA georganiseerd of aangeboden. In deze voorwaarden wordt onder activiteiten ook verstaan diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door MBA wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. b) Arrangement door MBA georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door MBA of een vertegenwoordiger van MBA worden begeleid.
 3. c) MBA: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
 4. d) Vertegenwoordiger van MBA degene die uit naam van MBA optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, spel- leider, of reis(bege)leider).
 5. e) Overeenkomst de overeenkomst waarbij MBA zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement en/of activiteit.
 6. f) Opdrachtgever iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met MBA of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van MBA.
 7. g) Deelnemer iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.


Artikel 2. Werking

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens MBA gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met MBA of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van MBA of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever gaan de voorwaarden van MBA voor, tenzij MBA en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

2.4 MBA is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als MBA deze schriftelijk heeft geaccepteerd.


Artikel 3. totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Ieder aanbod van MBA is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met MBA aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat MBA mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt.

3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in publicaties van MBA. MBA zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal

deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van MBA zijn niet bindend.

3.4 De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal MBA trachten hiermee rekening te houden.

3.5 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met MBA is jegens MBA hoofdelijk

aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

3.6 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van MBA een geldig identificatiebewijs te tonen. Eglantier 33 - 6444 DP - Brunssum | TEL. +31613851572| KvK 14101614|

Artikel 4. Betaling
4.1 Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 14 dagen na factuur datum betaald te zijn.

4.2 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 14 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het bedrag direct te voldoen na factuurdatum.

gesloten. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 1 week voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telefonische overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek. Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.

4.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. MBA is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De MBA is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.


Artikel 5. Prijs

5.1 Alle door MBA gepubliceerde of meegedeelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

5.2 MBA publiceert voor standaardactiviteiten of arrangementen aan particulieren of groepen publiceert voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van opdrachtgever brengt MBA offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. MBA is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een ander tarief aan te bieden.

5.3 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

5.4 MBA behoudt zich het recht voor prijzen te verlagen of te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde

heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. MBA is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.

5.5 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt MBA de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 6. wijzigingen door opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever kan MBA tot 28 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien MBA niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen. Ter zake van een wijziging als hier bedoeld dient opdrachtgever in het geval van wijziging de gemaakte kosten aan MBA te betalen.

6.2 Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich - na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever - door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:

 1. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
 2. het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk hij de MBA te worden ingediend,
 3. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaats-stelling.

6.3 De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling aan MBA te vergoeden.


Artikel 7. annulering door opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een ongevallenverzekering af te sluiten.

7.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren door middel van een mail te sturen aan MBA met een geldige reden. De datum van ontvangst van de mail door MBA geldt als annuleringsdatum.

7.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan MBA:
a. tot 150 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs;

 1. van 150 tot 90 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
 2. van 90 tot 50 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
 3. van 50 tot 35 dagen voor aanvang: 75% van de arrangementsprijs; e. van 35 tot 21 dagen voor aanvang: 85% van de arrangementsprijs;
 4. binnen 21 dagen voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.

Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.


Artikel 8. Verplichtingen opdrachtgever


8.1 Opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan MBA of de vertegenwoordiger van MBA te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

8.2 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van MBA of vertegenwoordigers van MBA op te volgen. Bij arrangementen en activiteiten waarbij een fiets wordt gebruikt dienen deelnemers te beschikken over of gebruik te maken van een fietshelm.

8.3 Deelnemer is verplicht voor de aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate ongevallenverzekering af te sluiten.

8.4 Deelnemers die tijdens arrangementen en activiteiten gebruik maken van hun eigen materiaal dienen er voor te zogen dat dit materiaal in goede staat verkeert en veilig is. MBA kan voor het gebruik van eigen materiaal niet aansprakelijk worden gesteld.

8.5 Deelnemers blijven steeds zelf verantwoordelijk voor de inschatting of deelnemer in voldoende conditie is aan deelname aan de betrokken arrangementen en activiteiten.

8.6 Deelnemer en/of opdrachtgever is jegens MBA aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door doen of nalaten van hemzelf of door hem toegelaten derden.

8.7 Minderjarige deelnemers mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouder of voogd deelnemen.


Artikel 9. Aansprakelijkheidsbeperking/uitsluiting


9.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van MBA zelf is MBA niet aansprakelijk voor enige vorm van schade waaronder gevolgschade die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens arrangementen en/of activiteiten.

9.2 MBA is in elk geval niet aansprakelijk voor omstandigheden die zijn toe te rekenen aan deelnemers, voor handelingen die zijn toe te rekenen aan derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en niet voor omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van MBA en niet in redelijkheid aan MBA kunnen toegerekend.

9.3 Opdrachtgever worden geacht een passende ongevallenverzekering af te sluiten. MBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aanspraak op vergoeding op grond van deze genoemde verzekeringen.

9.4 De uitsluiting en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van MBA gelden niet alleen voor MBA maar ook ten behoeve van derden waarvan MBA zich bedient.

9.5 Indien en voor zover zich een gebeurtenis mocht voordoen die tot aansprakelijk leidt van MBA dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die ten hoogste door de aansprakelijkheidsverzekering van MBA mocht worden uitgekeerd en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering niet mocht vergoeden nooit hoger dan de prijzen door de opdrachtgever en/of deelnemer voor de betrokken standaard-activiteiten of arrangementen is betaald.

Op alle door MBA te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.